Regisztráció

Figyelem!

A bejelentéseket ezentúl egy új felületen lehet beküldeni, és kezelni. Az új felület a https://er.computrend.hu címen érhető el. Az eddig beküldött bejelentéseket megtekinteni továbbra is itt, ezen az oldalon lehet.

Az új bejelentő felülettel kapcsolatos útmutató ide kattintva tölthető le.

Adatkezelési tájékoztató

A CompuTREND Zrt. tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, az adatok megismerésére jogosultak személyéről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletén (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapszik.

Az Adatkezelő adatai:

 • Cégnév: CompuTREND Zrt.
 • Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84. A. ép. 2. em.
 • Képviselő: Horváth Tamás vezérigazgató
 • Telefon: 353-9650
 • E-mail: info@computrend.hu
 • 1. Az adatkezelés célja:
  • Az adatait kizárólag a szerződéses kötelezettségeink (hibaelhárítási, tanácsadási, adatkarbantartási, valamint egyedi szoftverfejlesztési, adatkonvertálási, oktatási, konzultációs szolgáltatások) teljesítéséhez használjuk fel,
  • és alkalmanként releváns tájékoztató leveleket, kereskedelmi (például oktatási) ajánlatokat küldünk Önnek.

  A telefonos elérhetőség üzleti partnerünk általi szolgáltatásának elmaradása a szerződés teljesítését veszélyezteti, így ebből eredő felelősségünk kizárt.

 • 2. Az adatkezelés jogalapja
  • - Amennyiben a személyes adatainak kezelésére szerződéskötés céljából van szükség, a szerződéskötéshez szükséges azoknak a személyes adatainak a kezelése, melyek alapján az Ön személyazonossága megállapítható. Ilyen esetben a hozzájáruló nyilatkozatot a szerződéskötés kezdeményezése vagy az ahhoz szükséges adatszolgáltatással tanúsított ráutaló magatartás pótolja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, abban az esetben, ha Ön a szerződő fél vagy a szerződő fél szerződéses kapcsolattartója.
  • - Amennyiben Ön valamely ügyfelünk szerződéses kapcsolattartója, telefonos elérhetőségének rögzítése a mindkét fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, a felek közti szerződés teljesítésének elősegítéséhez szükséges, ilyen esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.
  • - Minden egyéb esetben az adatkezelés (pl. helpdesk rendszer üzemeltetése kapcsán történő adatkezelés) jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a jelen tájékoztató részét képező adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat aláírásával ad meg.
 • 3. Az adatkezelés időtartama
  • - Az adatkezelés az Ön személyes adatainak rögzítése napján kezdődik és legfeljebb e naptól a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatban foglalt ideig tart, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartam.
 • 4. Az adatkezelést végzők személye, kötelezettségei

  Az adatok címzettjei, akikkel a személyes adatokat közöljük:

  • - A Helpdesk és értékesítés munkatársai

  A személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítjuk.

  A személyes adatokat nem hozzuk nyilvánosságra, gondoskodunk továbbá az adatok biztonságáról, védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól illetve nyilvánosságra hozataltól.

 • 5. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

  Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatokról, azokhoz hozzáférhet, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy kezelésének korlátozását az ugyfelkapu@computrend.hu e-mail címre vagy társaság székhelyére küldött levéllel. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a kérelmet teljesítjük.

  • - Az adatait töröljük, ha Ön kéri az adatai törlését, vagy a szerződés (amelynek keretében Ön regisztrált) megszűnését követően eltelik 12 hónap úgy, hogy szerződő felek között jogvita nem merül fel.

  Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, ilyenkor személyes adatának törlésére kerül sor.

  Törlés helyett zároljuk az adatokat, ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön érdekeit, ilyenkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük Önnel a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely törlést kizárta.

  Ön tiltakozhat személyes adata kezelése ellen az info@computrend.hu e-mail címre küldött levéllel, a tiltakozást annak benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, döntünk annak megalapozottságáról, és írásban tájékoztatjuk a döntésünkről.

 • 6. Jogorvoslat

  Ön az adatai kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.), vagy pert indíthat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken. A tiltakozással kapcsolatban hozott döntésünk megtámadása iránti pert a döntés közlésétől, illetve az arra nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül indíthatja meg.